ERP Ngành Y

ERP Ngành Y
Tên dự án : ERP Y tế
Loại dự án : Hệ thống Quản trị Nội bộ
Trạng thái : Đã triển khai
Công nghệ : Java, MySQL, Digital Signature, SAAS